Algemene voorwaarden

Restaurant BV L HOMARD BIZARRE
Kortrijkste steenweg 259
9830 SINT MARTENS LATEM

BE 0843.123.703

Artikel 1 Definities

1.1 BVBA L HOMARD BIZARRE

De natuurlijke – of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten op het adres KORTRIJKSESTEENWEG 259 en/of op vraag van de klant op locatie in naam van de natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap hierboven vermeld.

1.2 Gastheer

Degene die restaurant BV L HOMARD BIZARRE vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadiensten

Het door restaurant BV L HOMARD BIZARRE verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.4 Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met restaurant BV L HOMARD BIZARRE een horecaovereenkomst heeft gesloten, door middel van achterlaten van zijn telefoonnummer, dit via het reservatiesysteem van BV L HOMARD BIZARRE of via een telefonische reservatie op 09/281.29.22.

1.5 Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meerdere horecadienst(en) moet worden verleend.

1.6 Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen restaurant BV L HOMARD BIZARRE en een klant terzake een of meer door restaurant BV L HOMARD BIZARRE te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van horecaovereenkomst wordt hiernavolgend ook de term reservering gebruikt.

1.7 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst), gereserveerd via telefoon van BV L’homard bizarre of via het reservatiesysteem op de website

De totale omzetverwachting inclusief BTW terzake met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen restaurant BV L HOMARD BIZARRE geldende gemiddelden, zijnde op de dagen, maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag € 30.00 per individueel persoon, dit voor een maandmenu. Op speciale menu’s zoals Valentijnmenu, Paasmenu, Moederdagmenu, Aspergemenu, kreeftenmenu, Wildmenu, Kerstdagmenu € 50,00 per individueel persoon. Bij doorgeven van A LA CARTE via ons reservatiesysteem, is het € 50,00 per individueel persoon, en dit op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, ook als dit valt in de speciale weekends van wildmenu, kerstmenu, paasmenu, aspergemenu. De reserveringswaarde bij No- Show, of verlaten van het restaurant na reservatie, dient gestort te worden binnen de 3 dagen op rekening van BV L ‘ HOMARD BIZARRE. Zijnde BNP FORTIS BE16 0016 6624 4374. Deze regel geldt ook bij het verlaten van het restaurant, na de reservatie.

1.8 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm restaurant BV L HOMARD BIZARRE aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden. Dit via post of via info@homard-bizarre.be. Minstens 8 uur voorafgaande aan het reservatie uur.

1.9 No-show (niet verschijnen bij een reservatie gemaakt via het reservatiesysteem van bv L’Homard bizarre of via telefoon via 09/281.29.22. En ook het verlaten van het restaurant na de reservatie, op speciale menu's zoals wildmenu, kerstmenu, paasmenu, aspergemenu).

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast/gasten van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst. No-show op de middag/avond zelf, of het restaurant verlaten, in een speciaal weekend, met een speciaal menu zoals, wildmenu, kerstmenu, paasmenu, aspergemenu, valt onder de reserveringswaarde (zie art 1.7). Alle annulaties moeten ons bereiken, ten minste 8 uur op voorgaande van het reservatie uur. Dit via telefoon 09/281.29.22 of via email naar info@homard-bizarre.be.

1.10 Groep

10 of meer personen aan wie door restaurant BV L HOMARD BIZARRE een of meer horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

1.11 Individu

Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.12 Goederen

Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

1.13 Kurkengeld

Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van restaurant BV L HOMARD BIZARRE nuttigen van niet door restaurant BV L HOMARD BIZARRE verstrekte drank.

1.14 Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.

Artikel 2 Annuleringen

2.1 Annulering door klanten, algemeen

2.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien restaurant BV L HOMARD BIZARRE het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een uitsluitende mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 2 geldt in zijn algemeenheid onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

2.1.2 In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn 75 % reserveringwaarde te betalen. ZIE 1.7

2.1.3 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

2.1.4 Bedragen die restaurant BV L HOMARD BIZARRE met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan Restaurant BV L HOMARD BIZRARRE te worden vergoed, mits restaurant BV L HOMARD BIZARRE niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

2.1.5 Wanneer een reservering is gemaakt voor een of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

2.1.5.1 Wijzigingen in het aantal individuen die in krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen afgesloten horecaovereenkomsten worden vermeld, kunnen schriftelijk en kosteloos betekend worden aan restaurant BV L HOMARD BIZARRE tot ten laatste 48 uur voor de aanvang van de uitvoering van de betreffende horecaovereenkomst(en).

2.1.5.2 Wijzigingen in het aantal individuen die in krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen afgesloten horecaovereenkomsten worden vermeld, dienen zowel telefonisch als schriftelijk betekend te worden aan restaurant BV L HOMARD BIZARRE op voorwaarde dat tegelijkertijd onherroepelijk wordt aangeboden de hierna bepaalde bedragen te betalen:

- Bij annulering van (een deel van) de als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten meer dan 24 uur en minder dan 48 uur voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst(en) de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 50 % van de reserveringswaarde aan restaurant BV L HOMARD BIZARRE te betalen.

- Bij (gedeeltelijke) annulering minder dan 24 uur voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst(en) de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde restaurant BV L HOMARD BIZARRE te betalen.

2.1.5.3 Voor wijzigingen in het aantal individuen naar aanleiding van ziekte van 1 of meerdere individuen en met voorlegging van een medisch attest gelden de in het artikel 2.1.5.2. beschreven voorwaarden waarbij een discontofactor van 50% wordt toegepast; Dit medisch attest dient uiterlijk op de dag van de uitvoering van de horecaovereenkomst in het restaurant afgeleverd te worden.

2.1.6 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

2.1.6.1 Wijzigingen in het aantal personen die deel uitmaken van de desbetreffende groep dat in krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen afgesloten horecaovereenkomsten wordt vermeld, kunnen schriftelijk en kosteloos betekend worden restaurant BV L HOMARD BIZARRE tot ten laatste 2 dagen voor de aanvang van de uitvoering van de betreffende horecaovereenkomst(en). Ten laatste bij het verstrijken van de voornoemde termijn dient het definitieve aantal personen die zullen deel uitmaken van de desbetreffende groep schriftelijk worden betekend aan restaurant BV L HOMARD BIZARRE

2.1.6.2 Wijzigingen in het aantal personen die deel uitmaken van de desbetreffende groep dat in krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen afgesloten horecaovereenkomsten wordt vermeld, kunnen schriftelijk betekend worden aan restaurant BV L HOMARD BIZARRE op voorwaarde dat tegelijkertijd onherroepelijk wordt aangeboden de hierna bepaalde bedragen te betalen:

- Bij annulering van (een deel van) de als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten meer dan 24 uur en minder dan 48 uur voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst(en) de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan restaurant BV L HOMARD BIZARRE te betalen.

- Bij (gedeeltelijke) annulering minder dan 24 uur voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst(en) de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde restaurant BV L HOMARD BIZARRE te betalen.

2.1.6.3 Voor wijzigingen in het aantal personen naar aanleiding van ziekte van 1 of meerdere personen en met voorlegging van een medisch attest gelden de in het artikel 2.1.6.2. beschreven voorwaarden waarbij een discontofactor van 50% wordt toegepast; Dit medisch attest dient uiterlijk op de dag van de uitvoering van de horecaovereenkomst in restaurant BV L HOMARD BIZARRE voorgelegd te worden.

Deze algemene voorwaarden, zijn in voege vanaf 01-01-2016.

BV L HOMARD BIZARRE
STEFAAN EN ILSE VAN STEENBERGE
KORTRIJKSESTEENWEG 259
9830 SINT MARTENS LATEM

ON NR 0843.123.703